Ban­ko­mat-Ter­mi­nals
Ter­mi­nal für Kar­ten­zah­lun­gen ho­bex BA­SIC

Ak­zep­tie­ren Sie Ban­ko­mat- und Kre­dit­kar­ten­zah­lun­gen und das so­gar berührunglos!

Wei­te­re In­for­ma­ti­o­nen auf ho­bex.​at.

hobex AG
Her­stel­ler: ho­bex
so­fort lie­fer­bar